مجوز فعالیت آنلاین

برای مشاهده کامل روی تصویر کلیک نمایید

مجوز تاسیس دائم

برای مشاهده کامل روی تصویر کلیک نمایید

پروانه مسئول فنی

برای مشاهده کامل روی تصویر کلیک نمایید

شماره حساب مربوط به داروخانه آنلاین شهاب دارو

شماره حساب کوتاه مدت

840-800-3247561-2

شماره شبا:

IR040560084080003247561002

شماره کارت:

6219-8610-5988-5383